Menu
nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verblijfsmiddelen: tent, vouwwagen, camper, caravan etc.
 2. Plaats: elke plaats voor een in de overeenkomst nader te bepalen mogelijkheid voor het parkeren van een verblijfsmiddel.
 3. Toeristenplaats: een voor een verblijfsmiddel beschikbare plaats met een maximale periode van drie maanden.
 4. Uitbater: de inrichting, instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt van de recreant.
 5. De recreant: de persoon die de overeenkomst met de uitbater sluit met betrekking tot de plaats.
 6. de mederecreant(en): de perso(o)n(en) die ook in de overeenkomst wordt/worden genoemd.
 7. een derde: iedere andere persoon die niet de recreant en/of zijn mederecreant is.
 8. de overeengekomen prijs: het bedrag dat wordt betaald voor het gebruik van de toeristenplaats; hierbij wordt op basis van een prijslijst aangegeven wat niet in de prijs inbegrepen is.
 9. Informatie: schriftelijke of elektronische informatie over het gebruik van de gehuurde plaats en de verblijfsmiddelen, de voorzieningen en de regels met betrekking tot het verblijf.
 10. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de begindatum van het verblijf.
 11. Conflict: wanneer de klacht van een recreant bij de uitbater niet tot tevredenheid van de partijen is opgelost.

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst

 1. De uitbater stelt de overeengekomen plaats aan de recreant ter beschikking voor recreatieve doeleinden, dat wil zeggen niet voor permanente bewoning, voor een vastgestelde periode, laatstgenoemd heeft daarbij het recht een verblijfsmiddel van de overeengekomen soort en type voor de opgegeven personen op de plaats te plaatsen.
 2. De uitbater is verplicht de recreant vooraf de schriftelijke informatie te verstrekken op basis waarvan onder meer de overeenkomst tot stand komt. De uitbater moet de recreant altijd tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze informatie.
 3. Indien de informatie aanzienlijk afwijkt van de informatie die bij het sluiten van de overeenkomst werd verstrekt, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant is verplicht zich te houden aan de overeenkomst en de regels in de begeleidende informatie. Hij/zij ziet erop toe dat een mederecreant en/of een derde(n) die hem/haar bezoekt en/of bij hem/haar verblijft/verblijven, de overeenkomst en de regels die in de bijbehorende informatie staan, naleeft/naleven.
 5. Indien de inhoud van de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie afwijken van de algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Dit laat onverlet het recht van de recreant en de uitbater om individuele aanvullende afspraken te maken, waarbij ten gunste van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 6. De uitbater gaat ervan uit dat de recreant deze overeenkomst sluit met de instemming van zijn eventuele partner.

Artikel 3: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van de overeengekomen periode zonder dat opzegging vereist is.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, zoals vastgesteld door de uitbater.
 2. Indien na de vaststelling van de prijs extra kosten ontstaan door een extra belasting van de uitbater als gevolg van een verhoging van lasten en bijzonderheden die rechtstreeks verband houden met de plaats, het verblijfsmiddel of de recreant, kunnen deze ook na de sluiting van de overeenkomst aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 5: Betaling                                

 1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de overeengekomen termijnen.
 2. Indien een boeking eerder dan zes weken voor de aankomstdatum is gemaakt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de schriftelijke aanmaning niet of niet op redelijke wijze aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft de uitbater het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de uitbater op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de uitbater op de dag van aankomst niet in het bezit is van het volledige verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot de plaats te weigeren. onverminderd het recht van de uitbater op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de uitbater terecht gemaakte buitengerechtelijke kosten na ingebrekestelling komen ten laste van de recreant.  Indien het totale bedrag niet tijdig is betaald, zal na een schriftelijke aanmaning de wettelijk vastgestelde rente over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

 1. In geval van een annulering wordt er geen geld terug gegeven. Wij raden daarom aan van tevoren een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. In sommige gevallen is een reisannuleringsverzekering reeds inbegrepen Het is aanbevolen dat de recreant dit van tevoren bij zijn/haar bank navraagt.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik van een accommodatiemiddel en/of de bijbehorende standplaats door derden is slechts toegestaan indien de uitbater daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Toestemming kan worden verleend onder bepaalde voorwaarden, die in voorkomend geval vooraf schriftelijk worden vastgelegd.

 

Artikel 8: Vroegtijdig vertrek van de recreant

De recreant betaalt de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de uitbater en ontruiming in geval van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming en/of een onrechtmatige daad.

 1. De uitbater kan het contract met onmiddellijke ingang ontbinden:
  1. Indien de recreant, de mederecreant(en) en/of een derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet

nakomt of naleeft en wel in zodanige mate dat van de uitbater redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

 1. indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, de uitbater en/of mederecreanten lastig valt, ofwel de goede sfeer op het terrein of in de directe omgeving van het terrein vergiftigt.
 1. indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, de aanwijzing van het terrein negeert door de wijze waarop hij gebruik maakt van de plaats en/of de verblijfsmiddelen;
 2. indien de accommodatie van de recreant niet voldoet aan algemeen aanvaarde veiligheidsnormen.
 3. Indien de uitbater tussentijds wenst op te zeggen en te ontruimen, dient hij dit per persoonlijk afgegeven brief aan de recreant te laten weten. In deze brief wijst de uitbater de recreant op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Hij stelt de recreant tevens in kennis van de in acht te nemen termijn, zoals omschreven in artikel 14, lid 3. In dringende gevallen kan de schriftelijke waarschuwing achterwege worden gelaten.
 4. Na beëindiging dient de recreant er zorg voor te dragen dat zijn standplaats en/of de verblijfsmiddelen worden/zijn ontruimd en dat de standplaats zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, wordt ontruimd.
 5. Indien de recreant in gebreke blijft zijn standplaats te ontruimen, heeft de uitbater het recht de standplaats te ontruimen overeenkomstig volgens artikel 10, lid 2.
 6. In principe blijft de recreant verplicht het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Ontruiming

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de recreant het terrein op de laatste dag van de overeengekomen periode leeg,  volledig opgeruimd en in zijn oorspronkelijke toestand op te geven.
 2. Indien de recreant zijn logiesverblijf niet verwijdert, is de uitbater gerechtigd, na een schriftelijk verzoek en inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek, het terrein op kosten van de recreant te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele verblijfkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wetgeving en regels

 1. De recreant dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat de door hem gestalde verblijfsmiddelen, zowel in- als uitwendig, voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen die door de overheid of door de uitbater in het kader van de milieumaatregelen voor zijn bedrijf aan het verblijfsmiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. De uitbater is verplicht de bepalingen van het EFCO-handvest "Beheersing van extreme risico's bij campingactiviteiten" na te leven. Naar de inhoud van het handvest moet worden verwezen in het voor het publiek toegankelijke deel van de RECRON-site (www.recron.nl).
 3. LPG-systemen zijn op het terrein alleen toegestaan in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door het Luxemburgse bureau voor de registratie van motorvoertuigen.
 4. Indien de recreant op grond van gemeentelijke voorschriften met betrekking tot brandveiligheid preventieve maatregelen moet nemen, bijvoorbeeld indien de recreant ervoor moet zorgen dat een goedgekeurde brandblusser beschikbaar is, dient de recreant deze voorschriften nauwgezet in acht te nemen.

Artikel 12: Onderhoud en installatie

 1. De uitbater is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht de door hem geplaatste accommodatie en het daarbij behorende terrein zodanig te onderhouden en te verzorgen, dat de toestand daarvan niet verandert.
 3. Het is de recreant, de mederecreant(en) en/of (de) derde(n) niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitbater te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, schuttingen of afscheidingen te plaatsen om gebouwen of andere bouwwerken van welke aard dan ook, op, onder of rondom het accommodatiemiddel op te richten of te bouwen.
 4. De recreant is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat de in lid 3 bedoelde verblijfsmiddelen en voorzieningen vervoerbaar blijven.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid van de uitbater voor andere schade dan letsel- en overlijdingsschade is beperkt. per gebeurtenis. De uitbater is verplicht zich hiertegen te verzekeren.

 1. De uitbater is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij deze het gevolg zijn van gebreken die aan de uitbater zijn toe te schrijven.
 2. De uitbater is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.
 3. De uitbater is aansprakelijk voor storingen in zijn deel van de verzorgingsinstallaties, tenzij er sprake is van overmacht of deze storingen verband houden met het deel van de leiding dat door de recreant wordt gebruikt.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen dat hij zelf gebruikt, behalve in geval van overmacht.
 5. De recreant is jegens de uitbater aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verrichten of nalaten van handelingen door hemzelf, de mederecreant(en) en/of de derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of de derde(n) kan worden toegerekend.
 6. De uitbater is verplicht passende maatregelen te treffen nadat de recreant bij hem heeft gemeld dat andere recreanten hem hebben lastig gevallen.

Artikel 14: Conflict regeling

 1. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor de recreant en de uitbater.
 2. Het Luxemburgs recht is van toepassing op alle geschillen in verband met het contract. Alleen de Geschillencommissie of een Luxemburgse rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.
 3. In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de uitbater heeft ingediend schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Indien de uitbater een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant uitnodigen om binnen vijf weken kenbaar te maken of hij al dan niet voor de Geschillencommissie wenst te verschijnen. De uitbater dient daarbij aan te kondigen dat hij het geschil na het verstrijken van de voornoemde termijn vrijelijk aan de rechter zal voorleggen. Op de punten waar de voorwaarden spreken van een conflictopdracht, kan een conflict aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de uitbater aan dit besluit gebonden.
 4. Voor de behandeling van conflicten wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd om geschillen te behandelen die betrekking hebben op ziekte, persoonlijk letsel, overlijden of niet-betaling van een rekening die niet op een materiële vordering berust.
 5. Voor de behandeling van een conflict moet een vergoeding worden betaald.

Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de voorwaarden kunnen alleen worden aangebracht in overleg met de consumentenorganisaties, die in dit geval worden vertegenwoordigd door de ANWB en de consumentenbond.

 

33 Rue Buergkapp
L- 6211 Consdorf
Luxemburg

+352 79 02 71
info@campinglapinede.lu